ULS & UTT Sharing is Caring แบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุด น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน - featured image

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้มีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ โรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บริษัท ยูเท็กซ์ ลิฟวิ่ง สแควร์ จำกัด และบริษัทในเครือ จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมแบ่งปันถุงยังชีพ และสร้างกำลังใจ ช่วยเหลือชาวบ้านใน “ชุมชนวัดยาง (บางจาก)” เพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ “เขื้อไวรัสโคโรน่า” (COVID-19)  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง การแบ่งปันให้เกิดในชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ วัดยาง (บางจาก) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ  นำโดย คุณธัชชัย กิตติจารุกำจร กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน บริษัท ยูเท็กซ์ ลิฟวิ่ง สแควร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มอบถุงยังชีพ “สิ่งของ อุปโภค บริโภค” ที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 250 ชุด ให้กับชาวบ้านชุมชนวัดยาง

สำหรับโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) “ULS & UTT Sharing is Caring” มีแนวคิดการแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่ชาวบ้านใน “ชุมชนวัดยาง (บางจาก)” แล้วนั้น ยังได้แบ่งปันส่งต่อความห่วงใยกัน โดยการมอบหน้ากากผ้ากันไวรัส เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานทุกท่าน  พร้อมทั้งมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพ และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่เขตภาษีเจริญ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาช่วยจัดระเบียบแถว วัดอุณหภูมิ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ทุกท่านก่อนเข้ารับของ รวมถึงสถานที่ วัดยาง (บางจาก) ที่ให้ความอนุเคราะห์เอื้ออำนวยสถานที่เป็นอย่างดี

บริษัท ยูเท็กซ์ ลิฟวิ่ง สแควร์ จำกัด เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน กับ “การแบ่งปันอย่างไม่สิ้นสุด เพราะน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”

Leave a comment